Terugkerende thema's, levenslessen, scholing, onderricht

Wist je dat terugkerende thema's kenmerken zijn van levenslessen?

wijsheid van levenslessen

Geschreven maart 2012; laatste bewerking augustus 2022

Herken en beheers levenslessen.Vanaf dat hij zich kan herinneren krijgt "Blinde Vlek" (zo noem ik hem/haar maar even) overal waar hij verschijnt tegenwerking. Op school, werk, sportclubs en in allerlei relaties. Het lijkt wel een steeds terugkerend thema in zijn leven. Al die tegenwerking, daar moet "Blinde Vlek" iets mee. Het is niet voor niets, en dat weet hij eigenlijk ook wel. Maar wat? En hoe? Daar komt hij maar niet achter.

Hij bezoekt verschillende mediums, die hem nog meer in verwarring brengen. Moedeloos en gelaten wacht hij het volgende incident weer af. En dat is zonde. Want terugkerende thema’s zijn een kenmerk van levenslessen. En dat ze terug keren komt omdat wij leren door herhaling. Hoe vaak een les terugkomt ligt aan de persoon die de les krijgt, of hij hem meester kan maken.

Van onze voorouders hoorden we tot vervelens toe deze uitspraken;
•    je kunt je lot niet ontlopen,
•    ieder huisje heeft zijn kruisje,
•    ieder moet zijn eigen kruis dragen,
•    het lot valt altijd op Jonas,
en nog meer van die uitspraken. Ze hadden toen (nog) wel gelijk!

Maar dat was vroeger, want in deze tijd van versnelling, worden energieën met High Speed op de mensheid afgevuurd. Die energieën bespoedigen ons leerproces hier op aarde. In het verleden werkten we meer dan honderd levens aan één enkele fase van één levensles. Het is NU van belang dat we weten waar we mee bezig zijn. Op dit moment werken in één leven een volledige les door, soms leren we twee of drie lessen tegelijk!

Hebben we dat eigenlijk wel in de gaten, dat we zoveel en zo snel aan het leren zijn? Het antwoord is nee, want elke les heeft een ingebouwde blinde vlek. Als je begrijpt waarom dingen op je pad komen, is dat vaak al voldoende voor positieve verandering. Levenslessen zijn persoonlijk, die krijg je om bepaalde menselijke eigenschappen onder de knie te krijgen. We leren hierdoor onszelf te begrijpen en bereiken daarmee verstrekkende veranderingen in ons leven.

Het begint al vóór dat we op aarde incarneren (art. 108). Er wordt een individueel leerplan opgesteld. In dat plan worden de belangrijkste lessen vastgesteld, personen en situaties uitgezocht bij wie we die lessen het beste oefenen. Dat dit zeer complex is valt te begrijpen. Vaak krijgen we daar hulp bij van Gidsen (art. 73) en/of wijze zielen, die voor ons ook nog een back-up plan maken. Want op aarde hebben we een vrije keuze en kunnen we afwijken van ons oorspronkelijk plan.

Als een ziel herhaaldelijk zijn levensles negeert en weigert verantwoording te nemen, dan gaat die les mee naar een volgend leven. Daar komt de les alsnog als een speciale ervaring die niet te negeren valt. Te denken valt aan een ernstig ongeval met blijvend letsel, een brand waarbij alles verloren gaat, verslaving, verlies van geliefden enz. Zo kun je ook nooit oordelen over een ander, het kan iemand zijn die aan het begin van het programma bezig is, of het kan weleens een meester zijn die is teruggekomen om aan zijn laatste, moeilijkste (meest afschrikwekkende) levensles te werken.

Welke lessen er allemaal te leren zijn is door Steve Rother in 2005 in een boek geschreven "Spirituele psychologie en de twaalf primaire levenslessen". Ik was meteen onder de indruk en ik heb zijn theorie de afgelopen jaren in mijn praktijk getoetst, het klopte wonderwel precies (bedankt Steve). Ik kan dit boek dan ook bij jullie aanbevelen. Hij beschrijft de twaalf primaire levenslessen:

DOE ZELF DE <<  TEST LEVENSLESSEN  >> EN KOM WEER TERUG VOOR DE UITSLAG!

  E: les  1  Acceptatie; van jezelf, eigenwaarde of zelfacceptatie en de kunst van het gracieus accepteren en het toestaan van energie die je wilt doorstromen. Energieblokkades op dit gebied kunnen zich manifesteren als zelfsabotage (art. 127), waarbij iemand ‘alles goed lijkt te doen, maar toch niets schijnt te werken’.

  G: les  2  Aanpassing; leren aanpassen en vertrouwd raken met verandering. Mensen met deze levensles willen alles bij het oude te houden. Ze doen al het mogelijke om hun leven zo rustig en gelijkmatig mogelijk te laten verlopen. Het zijn denkers in plaats van voelers en beredeneren elk stukje informatie alvorens ze overgaan tot een voor hen moeilijke beslissing. Echter een hogere vibratiestaat kan onmogelijk bereikt worden zonder verandering.

  D: les  3  Zijn; heelheid, we spelen een spel binnen een gebied van polariteit. We zien de dingen als los van elkaar. In feite is alles wat bestaat is een integraal onderdeel van alles. Een persoon die kiest voor de levensles " zijn" kan dat verband (nog) niet zien. Obsessies, verslavingen en dwangmatig gedrag bieden ideale gelegenheden om deze levenseigenschap meester te worden.

  J: les  4  Menslievendheid; harmonie, liefdadigheid is wandelen in de constante kennis van de verbinding met, en ter ere van andere mensen. Een persoon die werkt met de levensles van menslievendheid heeft meestal een blinde vlek als het gaat om aandacht te besteden aan de behoeften van andere mensen.

  K: les  5  Communicatie; vanuit het hart communiceren vooral binnen relaties. Meestal gekozen door mannen. Te herkennen aan terug trekken achter een muur van stilzwijgen. Als geleerd wordt altijd te zeggen wat we voelen, helpt deze les het vergemakkelijken van alle andere levenslessen.

  C: les  6  Creatie; het tot uitdrukking brengen van eigen kracht. Levend in een polariteitsveld kunnen we niet zien dat we scheppers zijn, en daardoor leeft de scheppingskracht alleen binnen onze gedachten. Dit geldt voor alle mensen tot op zekere hoogte, maar voor de personen die werken aan de levenslessen van creatie, die kunnen hun eigen creaties of de mogelijkheid ertoe niet zien.

  I: les  7  Grensafbakening; individualiteit tot uitdrukking brengen via grenzen (concentreren op je eigen energie en die afbakenen). Deze levensles komt in deze tijd vooral veel voor bij vrouwen die gewoonlijk genezer zijn met een groot emotioneel inlevingsvermogen. Ze hebben steevast moeite met het aangeven van de juiste grenzen voor zichzelf. Ze zijn doorgaans heel gevoelig en bang om dingen tegen anderen te zeggen vanwege de reactie (afwijzing art. 55) die hun woorden teweeg zouden kunnen brengen.

  L: les  8  Integriteit; leven in harmonie met jezelf. De verschillende kanten van jezelf op een (energetische) lijn brengen. Het meester maken van deze levensles bestaat uit de mogelijkheid om de vier vibratielijnen tot een lijn te voegen: 1. Wat we zeggen. 2. Wat we doen. 3. Wat we denken. 4. Wat we geloven.

  A: les  9  Liefde; jezelf liefhebben. De sleutel tot het meester maken van de levensles liefde ligt in het leren liefhebben van onszelf, onvoorwaardelijk en op de eerste plaats. Uit angst om alleen te zijn, geven mensen zo het lijkt liefde aan iedereen. Veel mensen die aan deze les werken zitten in een angstspiraal, die overwonnen kan worden door liefde.
   
  H: les 10 Vertrouwen; het vertrouwen in jezelf. Deze levensles is zo simpel te begrijpen maar o zo moeilijk meester te maken. Vroeger leefden we in lager vibrerende energie met het begrip "Volg de leider". Nu we naar een hoger vibrerend niveau gaan, is er een nieuw begrip dat voorschrijft "volg jezelf". Mensen die werken met de levensles Vertrouwen zullen het vaak heel moeilijk hebben om te leren zichzelf te vertrouwen en om te leren hun eigen kracht te accepteren en in eigendom te nemen.

  B: les 11 Waarheid; verantwoordelijkheid. De levenslessen Waarheid en Vertrouwen liggen heel dicht bij elkaar en worden daarom vaak verward. Als mensen moeite hebben om naar hun eigen waarheid te handelen, zullen ze altijd de neiging hebben de waarheid van anderen over te nemen.
  De eigenschap Waarheid meester worden kan alleen door nietsontziende eerlijkheid tegenover jezelf; het nemen van volledige verantwoording voor je eigen gedachten, handelingen en daden ook al zijn ze niet perfect. Als je maar van jezelf zijn.

  F: les 12 Genade; leven in harmonie met alles. Is de laatste stap naar meesterschap. In deze levensles leert een mens dat niet het doel belangrijk is, maar de reis zelf en de genade waarmee we de reis beleven. In genade kan iedereen een klein beetje van zichzelf terugvinden, toch is het heel uitzonderlijk dat iemand ooit met de levensles genade werkt. Misverstand is als we deze laatste les meester gemaakt hebben dat we zo ‘volmaakt’ zijn dat we bijna over water kunnen lopen. Dat is niet zo! We hebben nog steeds onze moeilijkheden.

Hooggevoelige mensen werken doorgaans aan de lessen grensafbakening, liefde (voor zichzelf) en vertrouwen (in zichzelf).


Als je nu een idee hebt met welke levenslessen jij bezig bent, ben je er nog niet. Ook al weet je nu wat jouw thema’s zijn, bij het leren van een levensles komt er nog meer kijken. Je kunt de levensles als geleerd beschouwen door genezing van de opgelopen trauma (meestal via therapie) of door het je meester maken van die energie (gedragsverandering). Dat zijn wel twee heel verschillende manieren. De aanpak hangt dan ook af van de manier waarop jouw levenslessen in je systeem gekomen zijn.

De meest voorkomende manieren om levenslessen op ons pad te krijgen zijn via een stempel of via een matrix (of allebei).

Een stempel of inprenting komt door specifieke gebeurtenissen, omstandigheden of incidenten die zich voordoen in ons huidige leven (meestal in onze jeugd). Die ervaringen bestempelen ons met een specifiek energiepatroon aan de buitenkant van onze pranabuis. In ons vakgebied noemen we dit een blokkade.

Negatieve stempels kunnen we helen/loslaten en zijn herschrijfbaar. Als we een energiestempel in onszelf helen (blokkades opruimen), breken we de tijdlijn van onze huidige werkelijkheid open en veranderen haar. In het tijdloze kunnen we werkelijk de 'zonden’ van onze voorvaderen en onze kinderen helen. Helen van energiestempels stelt ons in staat deze energiebuis te verwijden en dat leidt dus tot groei als spirit. Er blijven alleen littekens achter. Eenmaal die les geleerd, komt hij nooit meer terug. En positieve inprentingen worden snel opgenomen in onze kernpersoonlijkheid.

STEMPEL:
Voorbeeld stempel; Anja (1950). Komt uit een gezin dat van zeer eenvoudige afkomst was. Haar vader begon zijn carrière als hoofd van verschillende afdelingen. In die kringen werd gekeken hoe welopgevoed zijn kinderen waren. Het leek alsof het een brevet van onvermogen was als kinderen lastig of brutaal waren. Hoe beleefder de kinderen hoe succesvoller de opvoeders.

Zo dachten de ouders van Anja dat verwende kinderen vervelend werden. Ze hadden voorbeelden genoeg in hun familie en kennissenkring. Daarom werd er voor gewaakt om hun eigen kinderen vooral niet te verwennen, nooit! Dat was natuurlijk niet voor henzelf, zij waren immers geen kinderen meer. Zo zag Anja hoe haar ouders zichzelf niets tekort deden, voor haar was het er echter niet. Een enkele keer vroeg ze ook om iets wat haar erg lekker leek, het antwoord was; nee, dat is voor je Moeder.

Tijdens logeerpartijtjes zag Anja dat andere kinderen wel verwend werden door hun ouders. Dat terwijl die mensen zeker niet rijker waren, aan het geld lag het dus niet. Door die jarenlange inprenting van de ouders, is Anja gaan geloven dat zij minder waard was dan anderen. Omdat het een stempel of inprenting is kan Anja deze beschadiging helen (via therapie) en zal ze uiteindelijk liefde voor zichzelf gaan ervaren en zich eindelijk een verwennerijtje gunnen.

MATRIX:
Heel anders gaat het bij een matrix,
die zit verweven door alle energievelden heen (de stempel zat aan de buitenkant van de pranabuis). Die bedrading van (nog niet meetbare) subtiele energieën is in ons energieveld geplaatst en bij de geboorte al aanwezig. Zo blijft dit ons leven lang als onderdeel van onszelf bij ons. Daarom heb je bij een matrix het probleem dat je denkt dat je een trauma hebt geheeld. Je hebt de les geleerd, toch komt dezelfde les, misschien net even anders, opnieuw op je pad.

Je kunt dit misschien het beste vergelijken met het netwerk van paddenstoelen. Als je er één plukt, staat er de volgende dag een nieuwe, want de bedrading zit ondergronds. Zo kunnen we stempels wel helen, een matrix blijft je hele leven bij je en er verandert pas iets als de negatieve eigenschap een positieve toepassing krijgt. Een soort van meester worden over die energie. Meesterschap verandert de eigenschappen van een matrix niet, alleen hoe we ermee omgaan, Meesterschap is hierbij niet een doel, maar een manier van leven.

Vanuit onze aardse gedachten en redenatie zouden we zeggen geef mij maar een stempel en geen matrix, want daar kom je niet van af. Toch heeft een matrix meer waarde. Meer punten ineens, net als bij een spelletje met een extra moeilijkheidsgraad. Oude zielen (onze huidige jeugd) zijn mensen die heel goed zijn geworden in het meester maken van matrixen.

Voor een paranormale therapeut, onwetend van de energetische bedradingen, kan het behoorlijk teleurstellend zijn als je cliënt maar niet "beter wordt". En alles bij het oude blijft. Vooral in het begin word je daar onzeker van. De therapievorm is toch al zo onzichtbaar en moet je het vooral van de resultaten hebben. Als die resultaten dan uitblijven (door die matrixcliënten), een paar cliënten blijven daardoor weg, gaat dit aan je zelfvertrouwen knagen.

Voorbeeld van een matrix: Wilma was vroeger verpleegster, twee kinderen, gescheiden -alleenstaand, heeft de zorg voor een dominante vader en een demente moeder uit medelijden op zich genomen. Ze kwam vanwege stemmingswisselingen in de praktijk en had het gevoel voortdurend op haar tenen te moeten lopen. Ze durfde niet voor haar belang op te komen en als haar ouders belden stond ze meteen voor hen klaar. Ze zat in de WAO en wilde dolgraag dat ze "beter" werd, want ze voelde zich nu een zombie.

Ze gebruikte medicijnen om haar angsten weg te nemen en dronk elke avond 2 glaasjes wijn voor de ontspanning zei ze. We werkten eerst aan het opruimen van heftige emoties uit het verleden (stempels) en aan het verbeteren van haar lichamelijke conditie. Ze volgde goed het programma en werd stabieler. Mentaal begreep ze de processen, al kon ze die niet direct toepassen. Ze kwam maar niet in de vooruitgaande stroom, alles bleef bij het oude. Elke gebeurtenis met haar ouders greep ze aan als excuus om zichzelf naar de achtergrond te schuiven en om maar niets te hoeven veranderen.

En van de antidepressiva (art. 59), haar medicatie, daar deed ze uit angst geen afstand van. Zij is een goed voorbeeld van een levenslange bedrading, een matrix met de levensles aanpassing. Daarom wilde ze onbewust alles bij het oude laten. Ze weet best dat als haar ouders overlijden ze gedwongen wordt tot verandering. Daar wacht ze liever op. Ze is te bang om verandering aan te brengen in haar huidige situatie. Daarnaast werkt ze ook aan haar tweede levensles grensafbakening. Ze durfde nooit " Nee" tegen haar ouders te zeggen of te vertellen wat haar dwars zat.

Voor haar is het te hopen dat ze de moed vindt om aan de eigenschap "vast houden aan het oude" een positieve wending te geven, bijvoorbeeld aan die van "volhouden" aan vooruitgang. Dan zullen ook de andere lessen makkelijker verlopen.


LEES OOK: Waarom blijven wij (pijnlijke) ervaringen herhalen? (art. 112)

Ria Feskens, Serenora,

 

website ontwerp (1999) door J.A. Software, alle bewerkingen in eigen beheer 2023, Ria Feskens webhosting, Domeinstad